przelot przelot przelot przelot przelot
domki do wynajęcia białka województwo lubelskie domki nad jeziorem w BIAŁCE k. Parczewa
facebook  
domki do wynajęcia białka województwo lubelskie obrazek
obrazek
domki do wynajęcia, noclegi nad jeziorem w BIAŁCE k. Parczewa obrazek
 
 

Regulaminy

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA
  I Postanowienia ogólne
1.
Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
2.
Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3.
Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. Nie zgłoszenie w recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.
4.
Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka..
5.
Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownika Ośrodka.
6.
Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
  II Zasady zakwaterowania
1.
Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
2.
Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
3.
Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika,
pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że goście przestrzegali regulaminu pobytu.
4.
W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.
6.
Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7.
Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
8.
Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
9.
Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10.
W domkach zabrania się w szczególności:
palenia tytoniu,
chodzenia w butach na szpilkach,
wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
  III Przepisy porządkowe
1.
Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2.
Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
4.
Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
5.
Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
6.
Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7.
Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
8.
Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
9.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
  IV Zasady parkowania pojazdów
1.
Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2.
Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
3.
Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
  V Zgoda na udostępnienie wizerunku
1.
Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
  VI Postanowienia końcowe
1.
Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2.
Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym BIAŁKA
1.
Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowksa 1, 21-200 Parczew.
2.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.
4.
Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48 609 440 921, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: lub osobiście. Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 40% kosztów pobytu.

Wpłat należy dokonywać na konto:

AMS ECOLOGY Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
NIP 946-26-35-424

Konto bankowe: Santander Consumer Bank S.A.
Nr konta: 58 1500 1520 1215 2009 1807 0000

5.
W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:

treść obowiązkowa zadatek,
terminu rezerwacji,
standard domku (DE LUX),
imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja wstępna.

6.
Po dokonaniu wpłaty zadatku AMS ECOLOGY Sp. z o.o. wystawi wpłacającemu fakturę zadatkową lub paragon zadatkowy, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.
7.
Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
8.
Zadatek musi być wpłacony w ciągu 7 dni od dnia utworzenia rezerwacji. Dopłata do całości za pobyt wraz z opłatą klimatyczną następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.
9.
W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: w celu weryfikacji w dziale księgowości.
10.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego.
11.
Rezerwacja ważna jest do godz. 15.00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie do godz. 10.00.
12.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek nie jest zwracany za niewykorzystany pobyt.
13.
Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA oraz na stronie internetowej Ośrodka.
14.
AMS ECOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.

 

Pozostałe regulaminy

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA
Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym BIAŁKA
Regulamin korzystania z domku DE LUX
Regulamin Placu Zabaw
Regulamin Altany Ogrodowo-Grilowej
Regulamin korzystania z ogniska
 
Wszystkie pliki dostępne na naszej stronie opracowane są w formacie PDF. Do przeglądania wymagany jest darmowy program Adobe Reader. Aktualna wersja przeglądarki Adobe Reader możesz pobrać z linku: Adobe Reader.
 
  obrazek
obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
 
 
Jezioro Bialskie położone we wsi BIAŁKA, gmina Dębowa Kłoda 20 km od Parczewa w województwie lubelskim na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w zlewni rzeki Konotopy.
 
Bieżące informacje dotyczące
Lokalnej Grupy Rybackiej:
Lokalna Grupa Rybacka
Podstrony
» Domki
» Oferta rekreacyjna
» Galeria
» Cennik
» Kontakt
» Regulaminy
Rezerwacja domków
tel. +48 609 440 921
e-mail:
 
Domki nad jeziorem w BIAŁCE
ul. Libiszowska 6
21-211 BIAŁKA
gmina Dębowa Kłoda
powiat parczewski
     
I Nota prawna I AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, NIP 946-26-35-424, REGON 061344551, KRS 0000400049. Sąd Rejonowy
Lublin - Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 20 000 zł
  obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
polecamy
Domki do wynajęcia:
www.lukcze.pl
www.zaglebocze.pl
Zadzwoń do nas!