przelot przelot przelot przelot przelot
domki do wynajęcia białka województwo lubelskie domki nad jeziorem w BIAŁCE k. Parczewa
facebook  
domki do wynajęcia białka województwo lubelskie obrazek
obrazek
domki do wynajęcia, noclegi nad jeziorem w BIAŁCE k. Parczewa obrazek
 
 

Nota prawna

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.jeziorobialka.pl

Funkcja regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresam: www.jeziorobialka.pl, zwanych w dalszej części regulaminu stronami Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.

Użytkowanie stron jest akceptacją regulaminu
Użytkowanie stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA przez dowolnego Użytkownika, oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejszy regulamin oraz, że zgadza się go przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi dóbr osobistych, własności przemysłowej i praw autorskich. Brak zgody na warunki regulaminu uniemożliwia korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.

Ograniczanie dostępu
Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i na dowolny okres dostępu do stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, w całości lub w części, dla poszczególnych bądź wszystkich Użytkowników, według własnego uznania i bez podania powodu.

Brak gwarancji jakości
Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA nie udziela gwarancji dla stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, dotyczącej jakości ich przekazu i odbioru.

Własny użytek osobisty, ochrona prawna
Treść stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA oraz ich zawartość, w tym materiały prezentowane na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA stanowią własność Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Użytkownicy stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA mają prawo przeglądać strony Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.

Dobre obyczaje
Przy korzystaniu ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA użytkownicy powinni przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności etykiety społeczności internetowej.

Przekroczenie własnego użytku osobistego
Korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA w sposób przekraczający własny użytek osobisty jest zabronione. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie mają prawa zmieniać treści stron, uzupełniać ich, łączyć z innymi utworami, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać, w tym przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Znaki towarowe
Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

Obowiązek zabezpieczenia
Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, "końmi trojańskimi" i innymi zagrożeniami, które występować mogą na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA lub na stronach, do których odnośniki znajdują się na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.

Ryzyko własne użytkowników
Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA lub ze stron dostępnych przez odnośniki ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Prawo do nie reagowania
Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub o charakterze ubocznym z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Ośrodek Łukcze, w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną lub inną drogą przez użytkowników stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA. W szczególności, w żadnym przypadku Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Rzetelność informacji
Informacje i materiały zawarte na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA zostały opracowane na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, ścisłość, kompletność ani aktualność informacji i materiałów zamieszczonych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA i nie gwarantuje, że ich wykorzystanie na stronach nie naruszyło praw osób trzecich. Użytkownik korzysta z informacji zawartych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA na własne ryzyko.

Odsyłacze do stron innych podmiotów
Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu internetowego, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA. Przechodząc do serwisu internetowego należącego do innego podmiotu, należy pamiętać, że serwis ten i informacje w nim zawarte nie jest zarządzany ani kontrolowany przez Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, nawet, jeśli w serwisie tym znajduje się logo Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA. Ponadto umieszczenie odsyłacza do serwisu podmiotu innego niż Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA nie oznacza, że Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z tego serwisu i za informacje w nim zawarte.

Informacje nie są ofertą
Żadna informacja zamieszona na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA nie stanowi oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Zmiany handlowe
Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA może dokonywać ulepszeń lub zmian w opisanych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA produktach lub rozwiązaniach handlowych w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.

Informacje a dostępne produkty
Informacje publikowane na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA mogą zawierać informacje, odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w danym kraju. Tego typu odniesienia nie oznaczają, że Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA zamierza wprowadzić do sprzedaży w danym kraju takie produkty, programy lub usługi. Aby otrzymać informacje na temat produktów, programów i usług dostępnych na danym terenie, należy skontaktować się z Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA.

Domniemana zgoda na wykorzystanie przesłanych materiałów
Ośrodek Łukcze nie oczekuje od Użytkowników przekazywania za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA do Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA uznaje się za nie poufne. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA jest równoznaczne z udzieleniem Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji i technik, jakie zostaną przysłane do Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA w jakimkolwiek celu.

Zmiany regulaminu
Ośrodek Wypoczynkowy BIAŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA. Zamieszczenie na stronach Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA nowego regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tychże stronach, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego BIAŁKA po zamieszczeniu zmienionego regulaminu będzie jednoznacznie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

  obrazek
obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
 
 
Jezioro Bialskie położone we wsi BIAŁKA, gmina Dębowa Kłoda 20 km od Parczewa w województwie lubelskim na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w zlewni rzeki Konotopy.
 
Bieżące informacje dotyczące
Lokalnej Grupy Rybackiej:
Lokalna Grupa Rybacka
Podstrony
» Domki
» Oferta rekreacyjna
» Galeria
» Cennik
» Kontakt
» Regulaminy
Rezerwacja domków
tel. +48 609 440 921
e-mail:
 
Domki nad jeziorem w BIAŁCE
ul. Libiszowska 6
21-211 BIAŁKA
gmina Dębowa Kłoda
powiat parczewski
     
I Nota prawna I AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, NIP 946-26-35-424, REGON 061344551, KRS 0000400049. Sąd Rejonowy
Lublin - Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 20 000 zł
  obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
polecamy
Domki do wynajęcia:
www.lukcze.pl
www.zaglebocze.pl
Zadzwoń do nas!